ចុងសហ្តហ៏ មករៀនធ្វើមឹកបំពងស្រួយ​​ញាំនៅផ្ទះជួបជុំគ្រួសារ

0
507

ថ្ងៃនេះ “ឆ្ងាញ់” និងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើ មិឹកបំពងស្រួយ សម្រាប់ញាំជួបជុំគ្រួសារនាចុងសហ្តហ៏នេះ។ មិនចាប់ចំនាយថវិការច្រើន ហើយបានប្តូរបរិយាកាសទៀត តោះមកដឹងពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នា ៖

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY