វិធីធ្វើ”ភ្លាត្រី” មិនធុំក្លិនឆ្អាប់ ពីចុងភៅឆ្ងាញ់

0
37

ថ្ងៃនេះ ឆ្ងាញ់ សូមលើកយកមុខម្ហូបប្លែកខុសពីសព្វមួយដង បើមិន ឆា ចៀន មិនចឹង បំពង តែថ្ងៃនេះមករៀនពីវិធីធ្វើ “ភ្លាត្រី” វិញម្តង ។ ដោយរូបម្នតពិសេសធានាថាមិនធុំក្លិនឆ្អាប នោះឡើយ ចង់ដឹងវិធីធ្វើបែបណាខ្លះ ទស្សនាវិធីធ្វើដូចតទៅនេះ ៖

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY