“បាយឆាក្តាម” ញាំនៅហាងថ្លៃពេកចឹងមករៀនពីវិធីធ្វើញាំនៅផ្ទះខ្លួនឯងវិញ​

0
48

ជិតដល់ថ្ងៃសម្រាកចុងសបា្តហ៏ទៀតហើយ ។ ថ្ងៃនេះ”ឆ្ងាញ់”និងបង្រៀនមេផ្ទះសម័យថ្មីពីរបៀបធ្វើបាយឆាក្តាម ធានាថា ចាប់ពីពេលនេះទៅតែចេះប៉ុណ្ណេះហើយ លែងទៅញាំនៅហាងអោយគេកោរទៀតហើយ។ ចំនាយតិចបានញាំមួយផ្ទះ ធុំតែក្លិនសុភមង្គលពេញក្នុងផ្ទះ ។តោះកុំចាំយូរមករៀនពីវិធីធ្វើបាយឆាក្តាមទាំងអស់គ្នា ៖

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY