រាល់ពេលដែលយើងក្រឡេកមើលរូបថតចាស់របស់យើង យើងស្ទើរតែហួសចិត្តខ្លួនឯងហើយគិតថា“ តើពេលនោះយើងបានគិតអ្វីខ្លះបានជាទៅកាត់សក់បែបនោះ?” ឬ “ហេតុអ្វីបានជាយើងស្លៀកសំលៀកបំពាក់នោះ?” សព្វថ្ងៃនេះយើងអាចងឿងឆ្ងល់នៅពេលយើងមើលរូបថតចាស់ៗរបស់យើងហើយគិតថាហេតុអ្វីពេលនោះធ្វើបែបនេះ។ មិនខុសពីពួកយើងនោះទេតារាល្បីៗមួយចំនួនក៏បានផ្លាស់ប្តូរខ្លួនឯងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដែរ។

1. Rebel Wilson

15 Celebs Who Worked Hard on Their Look and Turned Into Goddesses
© Matt Sayles/Invision/AP/East News© rebelwilson/Instagram

2. Ariana Grande

15 Celebs Who Worked Hard on Their Look and Turned Into Goddesses
© HNW / PictureLux/PictureLux/agefotostock/East News© AFP/EAST NEWS

3. Demi Lovato

15 Celebs Who Worked Hard on Their Look and Turned Into Goddesses
© Tuukka Jantti, PacificCoastNews.com/EAST NEWS© Richard Shotwell/Invision/AP/East News

4. Kelly Osbourne

15 Celebs Who Worked Hard on Their Look and Turned Into Goddesses
© East News© BFLA /Broadimage/Broad Image/East News

5. Hilary Duff

15 Celebs Who Worked Hard on Their Look and Turned Into Goddesses
© EVERETT COLLECTION/EAST NEWS© Invision/Invision/East News

6. Scarlett Johansson

15 Celebs Who Worked Hard on Their Look and Turned Into Goddesses
© Robert Mora / Getty Images Entertainment / Getty Images© Anthony Behar/Sipa USA/East News

7. Kate Winslet

15 Celebs Who Worked Hard on Their Look and Turned Into Goddesses
© Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot./East News© AXELLE/BAUER-GRIFFIN/East News

8. Lady Gaga

15 Celebs Who Worked Hard on Their Look and Turned Into Goddesses
© Retna/Photoshot/REPORTER/EAST NEWS© MARK RALSTON/AFP/East News

9. Drew Barrymore

15 Celebs Who Worked Hard on Their Look and Turned Into Goddesses
© Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot./East News© Evan Agostini/Invision/AP/East News

10. Mayim Bialik

15 Celebs Who Worked Hard on Their Look and Turned Into Goddesses
© Jean_Nelson/depositphotos.com© AFP/EAST NEWS

11. Tilda Swinton

15 Celebs Who Worked Hard on Their Look and Turned Into Goddesses
© Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot./East News© Invision/Invision/East News

12. Anna Faris

15 Celebs Who Worked Hard on Their Look and Turned Into Goddesses
© FaceToFace/REPORTER/East News© PacificCoastNews/EAST NEWS

13. Emma Stone

15 Celebs Who Worked Hard on Their Look and Turned Into Goddesses
© Album/EAST NEWS© NICK AGRO/AFP/East News

14. Blake Lively

15 Celebs Who Worked Hard on Their Look and Turned Into Goddesses
© HNW / PictureLux/PictureLux/agefotostock/East News© Laurent VU/SIPA/Sipa Press Russia/East News

15. Sarah Jessica Parker

15 Celebs Who Worked Hard on Their Look and Turned Into Goddesses
© Mary Evans/AF Archive/David Gadd./East News© AFP/EAST NEWS

ប្រភព៖ bright side

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here