សិល្បករម៉ិចស៊ិច(Mexican) ឈ្មោះ Carlos Alberto GH បានគូរជញ្ជាំងនិងកំរាលឥដ្ឋតាមរបៀបមួយដែលមានអារម្មណ៍ថាមិនគួរឱ្យជឿវាធ្វើឲ្យអ្នកនឹងត្រូវទៅប៉ះវាដើម្បីប្រាកដថាវាជារូបភាពឬរបស់ពិត។ គាត់បានបង្កើតរូបភាពបំភាន់ភ្នែកជាមួយសិល្បៈរបស់គាត់។

យើងនៅ Bright Side មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទេពកោសល្យរបស់ Carlos ហើយចង់ចែករំលែកនូវស្នាដៃដ៏ល្អបំផុតរបស់គាត់ជាមួយទស្សនិកជនរបស់យើង។

1.

An Artist Lights Up Dull Streets With 3D Art That’s So Magical, It’ll Make You Question Reality
© carlosalberto_gh / Instagram

2.

An Artist Lights Up Dull Streets With 3D Art That’s So Magical, It’ll Make You Question Reality
© carlosalberto_gh / Instagram

3.

An Artist Lights Up Dull Streets With 3D Art That’s So Magical, It’ll Make You Question Reality
© carlosalberto_gh / Instagram

4.

An Artist Lights Up Dull Streets With 3D Art That’s So Magical, It’ll Make You Question Reality
© carlosalberto_gh / Instagram

5.

An Artist Lights Up Dull Streets With 3D Art That’s So Magical, It’ll Make You Question Reality
© carlosalberto_gh / Instagram

6.

An Artist Lights Up Dull Streets With 3D Art That’s So Magical, It’ll Make You Question Reality
© carlosalberto_gh / Instagram

7.

An Artist Lights Up Dull Streets With 3D Art That’s So Magical, It’ll Make You Question Reality
© carlosalberto_gh / Instagram

8.

An Artist Lights Up Dull Streets With 3D Art That’s So Magical, It’ll Make You Question Reality
© carlosalberto_gh / Instagram

9.

An Artist Lights Up Dull Streets With 3D Art That’s So Magical, It’ll Make You Question Reality
© carlosalberto_gh / Instagram

10.

An Artist Lights Up Dull Streets With 3D Art That’s So Magical, It’ll Make You Question Reality
© carlosalberto_gh / Instagram

11.

An Artist Lights Up Dull Streets With 3D Art That’s So Magical, It’ll Make You Question Reality
© carlosalberto_gh / Instagram

12.

An Artist Lights Up Dull Streets With 3D Art That’s So Magical, It’ll Make You Question Reality
© carlosalberto_gh / Instagram

13.

An Artist Lights Up Dull Streets With 3D Art That’s So Magical, It’ll Make You Question Reality
© carlosalberto_gh / Instagram

14.

An Artist Lights Up Dull Streets With 3D Art That’s So Magical, It’ll Make You Question Reality
© carlosalberto_gh / Instagram

15.

An Artist Lights Up Dull Streets With 3D Art That’s So Magical, It’ll Make You Question Reality
© carlosalberto_gh / Instagram

16.

An Artist Lights Up Dull Streets With 3D Art That’s So Magical, It’ll Make You Question Reality
© carlosalberto_gh / Instagram

17.

An Artist Lights Up Dull Streets With 3D Art That’s So Magical, It’ll Make You Question Reality
© carlosalberto_gh / Instagram

18.

An Artist Lights Up Dull Streets With 3D Art That’s So Magical, It’ll Make You Question Reality
© carlosalberto_gh / Instagram

19.

An Artist Lights Up Dull Streets With 3D Art That’s So Magical, It’ll Make You Question Reality
© carlosalberto_gh / Instagram

តើគំនូររបស់ Carlos មួយណាដែលអ្នកបានរកឃើញថាមានភាពប្រាកដនិយមបំផុត?

ប្រភព៖ bright side

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here