យើងនៅ Bright Side មិនអាចរកឃើញពាក្យត្រឹមត្រូវដើម្បីពិពណ៌នាអំពីសម្រស់របស់បក្សីទាំងនេះទេ។

ដូច្នេះសូមមើលទៅខាងក្រោមដែលពោលពេញទៅដោយចម្រុះពណ៌របស់ពួកគេជាមួយគ្នា។

20.

20 Feathery Rainbows, Also Known As Colorful Birds
© Francesco Veronesi / Wikimedia Commons© CC-BY-SA-2.0

19.

20 Feathery Rainbows, Also Known As Colorful Birds
© Prateik Kulkarni / Wikimedia Commons© CC-BY-SA-4.0

18.

20 Feathery Rainbows, Also Known As Colorful Birds
© JJ Harrison / Wikimedia Commons© CC-BY-3.0

17.

20 Feathery Rainbows, Also Known As Colorful Birds
© Depositphotos.com

16.

15.

20 Feathery Rainbows, Also Known As Colorful Birds
© Mathias Appel / Wikimedia Commons© Public Domain

14.

13.

12.

20 Feathery Rainbows, Also Known As Colorful Birds
© Bjørn Christian Tørrissen / Wikimedia Commons© CC-BY-SA-3.0

11.

10.

20 Feathery Rainbows, Also Known As Colorful Birds
© Depositphotos.com

9.

20 Feathery Rainbows, Also Known As Colorful Birds
© Serhanoksay / Wikimedia Commons© CC BY-SA 3.0

8.

7.

6.

20 Feathery Rainbows, Also Known As Colorful Birds
© Cephas / Wikimedia Commons© CC-BY-SA-4.0

5.

4.

3.

20 Feathery Rainbows, Also Known As Colorful Birds
© Umang Jung Thapa / Wikimedia Commons© CC-BY-SA-4.0

2.

20 Feathery Rainbows, Also Known As Colorful Birds
© KMSmith619 / Wikimedia Commons© CC-BY-2.0

1.

20 Feathery Rainbows, Also Known As Colorful Birds

ប្រភព៖ bright side

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here