ពេលខ្លះនៅពេលយើងមើលរឿងឬតាមដានជីវិតរបស់តារាល្បីៗយើងមិនដឹងថាពេលខ្លះពួកគេមានអាយុស្មើគ្នានោះទេ។

ក្រុម Bright Side ស្ទើរតែមិនអាចជឿថាតារាល្បី ៗ ទាំងនេះបានកើតក្នុងឆ្នាំតែមួយទេ។

Paul Rudd and Matthew Perry — 51ឆ្នាំ

20 Photos of Celebrities Who Are Surprisingly the Same Age
© John Salangsang /© eastnews.ru

Halle Berry and Cynthia Nixon — 54 ឆ្នាំ

20 Photos of Celebrities Who Are Surprisingly the Same Age
© Matt Baron /© Gregory Pace

Emma Watson and Margot Robbie — 30 ឆ្នាំ

20 Photos of Celebrities Who Are Surprisingly the Same Age
© eastnews.ru /© eastnews.ru

Jared Leto and Ben Affleck — 48ឆ្នាំ

20 Photos of Celebrities Who Are Surprisingly the Same Age
© eastnews.ru /© Matt Baron

Anna Kendrick and Scarlett Johansson — 35 ឆ្នាំ

20 Photos of Celebrities Who Are Surprisingly the Same Age
© Matt Baron /© Stephen Lovekin

Samuel L. Jackson and Richard Gere — 72 ឆ្នាំ

20 Photos of Celebrities Who Are Surprisingly the Same Age
© Broadimage /© eastnews.ru

Jennifer Lopez and Renée Zellweger — 51 ឆ្នាំ

20 Photos of Celebrities Who Are Surprisingly the Same Age
© Broadimage /© Matt Baron

Daniel Radcliffe and Luke Bracey — 31 ឆ្នាំ

20 Photos of Celebrities Who Are Surprisingly the Same Age
© eastnews.ru /© eastnews.ru

Ellen DeGeneres and Madonna — 62 ឆ្នាំ

20 Photos of Celebrities Who Are Surprisingly the Same Age
© Matt Baron /© eastnews.ru

Mario Lopez and Adrien Brody — 47 ឆ្នាំ

20 Photos of Celebrities Who Are Surprisingly the Same Age
© eastnews.ru /© eastnews.ru

Sandra Bullock and Laura Linney — 56 ឆ្នាំ

20 Photos of Celebrities Who Are Surprisingly the Same Age
© John Salangsang /© Gregory Pace

Pharrell Williams and Eric Dane — 47 ឆ្នាំ

20 Photos of Celebrities Who Are Surprisingly the Same Age
© eastnews.ru /© eastnews.ru

Eva Mendes and Amy Adams — 46 ឆ្នាំ

20 Photos of Celebrities Who Are Surprisingly the Same Age
© Gregory Pace /© eastnews.ru

Shemar Moore and Nick Offerman — 50 ឆ្នាំ

20 Photos of Celebrities Who Are Surprisingly the Same Age
© eastnews.ru /© Abel Fermin

Gabrielle Union and Portia de Rossi — 47 ឆ្នាំ

20 Photos of Celebrities Who Are Surprisingly the Same Age
© eastnews.ru /© Matt Baron/

Tom Cruise and Jim Carrey — 58 ឆ្នាំ

20 Photos of Celebrities Who Are Surprisingly the Same Age
© David Fisher /© John Salangsang

Kourtney Kardashian and Katie Holmes — 41ឆ្នាំ

20 Photos of Celebrities Who Are Surprisingly the Same Age
© David Fisher /© Broadimage

Natalie Dormerand Britney Spears — 38 ឆ្នាំ

20 Photos of Celebrities Who Are Surprisingly the Same Age
© The Rolling Stones Exhibitionism 2016© Broadimage

Angelina Jolie and Chelsea Handler — 45 ឆ្នាំ

20 Photos of Celebrities Who Are Surprisingly the Same Age
© Matt Baron /© Broadimage

Gwen Stefani and Jennifer Aniston — 51ឆ្នាំ

20 Photos of Celebrities Who Are Surprisingly the Same Age
© Sara Jaye Weiss /© Matt Baron

ប្រភព៖ bright side

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here